« Kestävästi käsikynkkää | Pääsivu | Apina peilissäni »

04/03/2013

Viittaus

Viittausosoite tähän kirjoitukseen:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a012876fa4eec970c017d4176e4b6970c

Listed below are links to weblogs that reference Paljon puhetta, vähän villoja – joukossa hieman hevostakin:

Kommentit

sirpa juutinen

Hei Elina,
onneksi edelläkävijäyritykset ovat jo aloittaneet työt ennen tätäkin kriisiä, ja paljon asioita on hyvällä mallilla jo. Vie aikaa ja resurssejakin laittaa pitkät ketjut kuntoon myös yritysvastuunäkökulmasta - jollei näköpiirissä ole joko keppiä tai porkkanaa kuluttajien puolelta, homma jää helposti tekemättä kaikella sillä perinpohjaisuudella, millä pitäisi. Laadustahan tässäkin asiassa on lopulta kyse, joten yhteisellä asialla ollaan.

Elina Mäkinen

Toivottavasti tämä kirjoitus on muistettu laittaa myös HS:n mielipidesivulle ja muihin medioihin ehdolle. Työtä on vielä paljon, mutta kyllä on paljon jo aikaansaatua asennemuutosta ja käytännön toimintatapojen muutosta näkyvissä, kiitos Sirpan ja muiden sinnikkäiden edelläkävijöiden. Myös Laatukeskuksen jäsenyritykset ovat erittäin hereillä yhteiskuntavastuun toteutumisesta liiketoiminnassaan, samoin laatupalkintokilpailun arvioijat. Voittajaksi tai palkituksi ei ole asiaa, jos ei ole näyttöä että toimintatavat ja tulokset kestävät arvioinnin myös vastuullisuuden liittyen. Vuoden laatuinnovaatiokilpailussa oli viime vuonna ensimmäistä kertaa erikseen sarja vastuullisille innovaatioille siksi, että halusimme nostaa tuota näkökulmaa lisää esiin. Tosin nämäkään toimenpiteet eivät kohdistu kuluttajiin, joiden todella pitäisi herätä.

Elina Mäkinen, Laatukeskus

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Uusimmat twiitit