« Muutos | Pääsivu | Vanhat eväät »

09/12/2013

Viittaus

Viittausosoite tähän kirjoitukseen:
http://www.typepad.com/services/trackback/6a012876fa4eec970c019b026b0a89970c

Listed below are links to weblogs that reference Suurin kaikista on sittenkin toivo:

Kommentit

Jukka-Pekka Joensuu

Sirpa, hieno kirjoitus. Nelson Mandelan elämää kuvasti kaksi teemaa, anteeksianto ja sovitus. Jotta näiden tavoitteiden kanssa voidaa elää, edellyttää se toivoa paremmasta ja uskoa että asiat voivat toteutua. Hyvää uuden vuoden odotusta

Jaana Siljander

Once you choose hope, anything's possible - ilman toivoa ei ole elämää.

Toivo saa pysymään elämän syrjässä kiinni kun on vaikeaa, ja vieläkin vaikeampaa.

Hyvä kirjoitus, se sai ajattelemaan. Kiitos.

Verify your Comment

Kommentin esikatselu

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been saved. Comments are moderated and will not appear until approved by the author. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Kommentoi

Comments are moderated, and will not appear until the author has approved them.

Uusimmat twiitit